logo

Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzaniu danych osobowych oraz innych kwestii dla osób korzystających z serwisu internetowego zarządzanego przez Urgo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

(zwana dalej: „Informacją”)

 1. Cel i zakres Informacji.
 1. Niniejsza Informacja przeznaczona jest dla osób fizycznych (zwanych dalej: „Użytkownikami”) korzystających z serwisu internetowego pod adresem urgopolska.pl (zwanego dalej: „Serwisem”).
 1. Niniejsza Informacja przedstawia wymagane prawem, w tym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej: „RODO”), informacje dotyczące zasad korzystania z Serwisu, w tym przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
 1. Niniejsza Informacja dotyczy również sytuacji, w której w związku z korzystaniem z Serwisu osoba z niego korzystająca udostępnia dane osobowe innej osoby fizycznej (np. za pośrednictwem Formularza Kontaktowego lub Formularza Zgłoszeniowego, o którym mowa poniżej). W takiej sytuacji zawarte w niniejszej Informacji odniesienia do Użytkownika jako podmiotu danych osobowych należy uznawać także za odniesienia odpowiednio do takiej osoby fizycznej, której dane osobowe są udostępniane w związku z korzystaniem z Serwisu przez inną osobę. Każda osoba udostępniająca w związku z korzystaniem z Serwisu dane osobowe innej osoby fizycznej powinna posiadać do tego stosowne upoważnienie wynikające z lub udzielone na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zaś z RODO.
 1. Administrator danych osobowych.
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników (i, zarazem, podmiotem prowadzącym Serwis) jest poniższa spółka (zwana dalej: „Administratorem”):

Urgo sp. z o.o.

(dawniej: Polfa Łódź sp. z o.o.)

z siedzibą w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 142B

02-305 Warszawa

NIP: 1132330835, REGON: 013276500

Nr KRS: 0000060390 (sąd rejestrowy Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie)

Kapitał zakładowy: 190.485,00

 1. Z Administratorem można kontaktować się poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w serwisie urgopolska.pl w zakładce „Kontakt” (zwany dalej: „Formularzem Kontaktowym”) lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail:
 1. Kategorie i źródła pozyskiwanych danych osobowych Użytkowników.
 1. Administrator pozyskuje dane osobowe Użytkowników poprzez Formularz Kontaktowy (o ile Użytkownik uzupełni takie dane w Formularzu Kontaktowym i prześle je do Administratora klikając przycisk „Wyślij wiadomość”), jak również dane osobowe przesłane poprzez wiadomość e-mail na jakikolwiek wskazany w Serwisie adres e-mail w którejkolwiek z domen zarządzanych przez Administratora (a także w domenie pl.urgo.com), w szczególności na powyższy adres kontaktowy: kontakt@pl.urgo.com:
 1. imię (imiona) i nazwisko;
 1. adres e-mail (poczty elektronicznej) Użytkownika;
 1. numer telefonu Użytkownika;
 1. miejsce pracy, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, stanowisko służbowe, dane dotyczące płatności lub zamieszczone na fakturze lub rachunku oraz inne dane identyfikujące Użytkownika – o ile Użytkownik zamieści je w wiadomości przesyłanej Administratorowi poprzez Formularz Kontaktowy lub na jakikolwiek wskazany w Serwisach adres e-mail w którejkolwiek z domen zarządzanych przez Administratora (a także w domenie pl.urgo.com), w szczególności wysłanej na powyższy adres e-mail do kontaktu.
 1. Administrator pozyskuje dane osobowe kandydatów na pracowników lub współpracowników Administratora za pośrednictwem portali (aplikacji) „Pracuj.pl” oraz „LinkedIn” (stosowne informacje w tym przedmiocie, w tym dotyczące celu, zakresu, kategorii i zasad przetwarzania danych osobowych, znajdują się na tychże portalach. W Serwisie (w zakładce „Kariera”) znajdują się odnośniki prowadzące do powyższych serwisów (aplikacji) internetowych, jak również Użytkownik jest przekierowywany do ogłoszeń rekrutacyjnych zamieszczanych w tych serwisach (aplikacjach) internetowych po kliknięciu na nazwy ogłoszeń rekrutacyjnych w powyższej zakładce „Kariera”.
 1. Ponadto, może zdarzyć się, że Użytkownik zdecyduje się przekazać Administratorowi swoje dane osobowe dla celów, o których mowa w punkcie 7 powyżej, za pośrednictwem Formularza Kontaktowego lub na jakikolwiek wskazany w Serwisie adres e-mail w którejkolwiek z domen zarządzanych przez Administratora (a także w domenie pl.urgo.com), w szczególności w wiadomości wysłanej na powyższy adres e-mail do kontaktu. W takiej sytuacji Administrator będzie przetwarzał w powyższym celu dane osobowe takiego Użytkownika zainteresowanego podjęciem pracy lub współpracy z Administratorem, które obejmują:
 1. imię (imiona) i nazwisko Użytkownika;
 1. datę urodzenia Użytkownika;
 1. adres e-mail (poczty elektronicznej), numer telefonu i inne dane kontaktowe wskazane przez Użytkownika;
 1. wykształcenie Użytkownika;
 1. kwalifikacje zawodowe Użytkownika;
 1. przebieg dotychczasowego zatrudnienia Użytkownika.
 1. Ponadto, dane osobowe kontrahentów Administratora będących osobami fizycznymi (lub osób fizycznych reprezentujących kontrahentów Administratora) pozyskiwane są poprzez formularz „Karta Nowego Klienta” dostępny w Serwisie (pod adresem: urgopolska.pl/karta-nowego-klienta/) (zwany dalej: „Kartą Klienta”). Za pośrednictwem Karty Klienta pozyskiwane są następujące kategorie danych osobowych Użytkowników:
 1. imię (imiona) i nazwisko (kontrahenta lub osoby reprezentującej);
 1. rodzaj prowadzonej działalności oraz posiadane zezwolenia i uprawnienia;
 1. adres e-mail (poczty elektronicznej);;
 1. numer telefonu;
 1. funkcja (stanowisko) osoby reprezentującej.
 1. Ponadto, w ramach działania Serwisu mogą być zbierane w sposób automatyczny określone dane osobowe Użytkowników poprzez pliki cookie, o czym mowa w dalszych częściach tej Informacji (dane dotyczące celów, podstaw i kategorii odbiorców danych zbieranych przy zastosowaniu plików cookie, zawarto wyłącznie w poleconej im sekcji tej Informacji).
 1. Szczególne kategorie danych osobowych.
 1. Ponadto, Administrator pozyskuje od Użytkowników za pośrednictwem Serwisu dane dotyczące działań niepożądanych produktów kosmetycznych i produktów leczniczych za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego w zakładce „Zgłaszanie działań niepożądanych” (zwanego dalej: „Formularzem Zgłoszeniowym”). Niektóre z danych pozyskiwanych za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego mogą mieć charakter danych o zdrowiu Użytkownika, stanowiąc tym samym dane wrażliwe (zaliczane do szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO). Dane pozyskiwane za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego obejmują:
 1. kategorię i rodzaj produktu leczniczego lub kosmetycznego stosowanego przez Użytkownika;
 1. informację dotyczące ciąży Użytkownika i zdarzeń dotyczących farmakoterapii;
 1. sposób użycia Produktu przez Użytkownika oraz rodzaj i przebieg działania niepożądanego, a także jego następstwa;
 1. imię i nazwisko, zawód oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej (telefon, adres e-mail, faks);
 1. inne dane wskazane w Formularzu Zgłoszeniowym przez Użytkownika;
 1. Postanowienia niniejszej Informacji dotyczące danych osobowych, o których mowa w punkcie 11 powyżej, stosuje się odpowiednio w razie pozyskania takich danych w tożsamym celu w związku z korzystaniem z Serwisu, tj. w razie przesłania ich przez Użytkownika na jakikolwiek wskazany w Serwisie adres e-mail w którejkolwiek z domen zarządzanych przez Administratora (a także w domenie pl.urgo.com), w szczególności w wiadomości wysłanej na wskazany w Informacji adres e-mail do kontaktu.
 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
 1. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w punkcie 6 powyżej (w szczególności zbierane za pomocą Formularza Kontaktowego), przetwarzane są przez Administratora w celu:
 1. udzielania odpowiedzi, zarządzanie i realizowanie pochodzących od Użytkowników pytaniami, sugestiami oraz reklamacjami dotyczącymi działalności oraz produktów Administratora (w odniesieniu do kontrahentów, których łączą z Administratorem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w odniesieniu do pozostałych Użytkowników – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 1. udzielania odpowiedzi, zarządzanie i realizowanie pochodzących od Użytkowników żądań dotyczących ich danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 1. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w punkcie 9 powyżej (w szczególności zbierane za pomocą Karty Klienta), przetwarzane są przez Administratora w celu:
 1. wykonywania umów dotyczących produktów i usług oferowanych przez Administratora na rzecz kontrahentów, w tym doręczania dokumentacji zamówień, dokumentów księgowych, informacji dotyczących właściwości i sposobu dystrybucji produktów (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO);
 1. zarządzania relacjami z kontrahentami, w tym badania satysfakcji kontrahentów z produktów i usług oferowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 1. dochodzenia, ustalenia lub zabezpieczenia roszczeń Administratora wobec podmiotów, które uczestniczyły w procesie produkcji lub od których nabył on produkt lub jego składniki (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO
 1. przesyłania Użytkownikom, którzy wyrazili na to wyraźną zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Karcie Klienta, treści marketingowych (informacji handlowych) dotyczących działalności i produktów oferowanych przez Administratora (marketing bezpośredni) za pośrednictwem kanały komunikacji, który obejmuje wyrażona zgoda (odpowiednio: wiadomość poczty elektronicznej, połączenie telefoniczne lub wiadomość SMS), w tym na używanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 10 ust. 2 z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 1. Dane osobowe Użytkowników zainteresowanych podjęciem pracy lub współpracy z Administratorem, o których mowa w punkcie 8 powyżej (w szczególności zbierane za pomocą Formularza Kontaktowego), przetwarzane są przez Administratora w celu:

prowadzenia rekrutacji osób fizycznych na stanowiska (funkcje) pracowników lub współpracowników Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 22(1) § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy).

 1. Dane osobowe Użytkowników, o których mowa w punkcie 11 powyżej (w szczególności zbierane za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego), przetwarzane są przez Administratora w celu:
 1. zapewnienia możliwości zgłaszania i rejestracji oraz procesowania przez Administratora niepożądanych działań produktów leczniczych i kosmetycznych zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz Unii Europejskiej(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO);
 1. dochodzenia, ustalenia lub zabezpieczenia roszczeń Administratora wobec podmiotów, które uczestniczyły w procesie produkcji lub od których nabył on produkt lub jego składniki (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO).
 1. Dalsze transfery danych osobowych Użytkowników.
 1. Wszelki dostęp do danych osobowych Użytkowników pozyskiwanych przez Administratora jest ograniczony do osób, które muszą taki dostęp uzyskać, aby wypełniać swoje obowiązki zawodowe i podmiotów przetwarzających dane, których kategorie określono poniżej.
 1. Administrator może korzystać z zewnętrznych dostawców usług, działających jako podmioty, którym powierzane jest przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, m.in. w celu zapewnienia obsługi IT, wsparcia marketingowego i innego wsparcia administracyjnego. Dostawcy tych usług działają jako podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych zgodnie z instrukcjami Administratora i w ramach wskazanych w tej Informacji celów i podstaw przetwarzania danych osobowych; podmioty te uzyskują dostęp do danych osobowych Użytkowników w zakresie niezbędnym do świadczenia takich usług i zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 1. Administrator może również przekazywać dane osobowe Użytkowników w wykonaniu obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa organom władzy publicznej, sądom, zewnętrznym doradcom i innym osobom trzecim działającym na podstawie takich przepisów prawa.
 1. Uaktualniona lista podmiotów, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych i podmiotów trzecich, którym Administrator udostępnia dane osobowe, jest udostępniana na żądanie skierowane do Administratora (dane kontaktowe wskazano w punktach 4-5 Informacji).
 1. Dane osobowe Użytkowników nie są w żadnym przypadku przekazywane przez Administratora poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 1. Okresy przechowywania danych osobowych Użytkowników.
 1. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są wyłącznie przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały pozyskane przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przewidziany w danym przypadku przepisami prawa.
 1. W zakresie danych osobowych Użytkowników, których łączyły stosunki prawne (w tym umowy) z Administratorem, maksymalny okres przechowywania danych osobowych wyznaczają ponadto przepisy prawa o przedawnieniu roszczeń.
 1. W odniesieniu do danych osobowych Użytkowników pozyskanych na podstawie zgody Użytkownika są one przechowywane każdorazowo nie dłużej niż do czasu cofnięcia takiej zgody przez Użytkownika.
 1. Pozostałe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
 1. Użytkownicy przekazujące dane osobowe oraz inne informacje do Administratora powinni zapewnić aktualność i dokładność takich danych. W szczególności przesyłając dane za pośrednictwem Formularza Kontaktowego, Karty Klienta lub Formularza Zgłoszeniowego Użytkownik potwierdza zapoznanie się z niniejsza Informacją oraz aktualność i dokładność danych przekazywanych Administratorowi. Administrator ze swojej strony dokłada starań w ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników, aby takie dane były dokładne i aktualne.
 1. Administrator stosuje środki bezpieczeństwa wymagane prawem w celu ochrony poufności i integralności przetwarzanych przez Administratora danych osobowych. Administrator nie może jednak zagwarantować, że środki te całkowicie uniemożliwią ujawnienie danych osobowych, w szczególności na skutek przestępczych działań osób trzecich lub niewłaściwego działania urządzeń elektronicznych. W takim przypadku zastosowanie będą miały przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności za naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych.
 1. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych Użytkowników pozyskiwanych za pośrednictwem Serwisu.
 1. Prawa Użytkowników (jako podmiotów danych osobowych).
 1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania takich danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika – w odniesieniu do wszystkich lub niektórych takich danych. Użytkownik ma również prawo do żądania przeniesienia przetwarzanych przez Administratora danych osobowych do innego podmiotu.
 1. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na jakiekolwiek działania związane z przetwarzaniem danych osobowych (w tym na przesyłanie informacji handlowych), może on wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość. Takie wycofanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez Administratora danych osobowych przed cofnięciem zgody.
 1. Użytkownik może wykonywać swoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora (w tym wskazane w punktach 28 i 29 powyżej) poprzez kontakt z Administratorem przy użyciu danych kontaktowych wskazanych w punktach 4-5 niniejszej Informacji.
 1. W razie stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania dotyczących go danych osobowych, Użytkownik może złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 1. Pliki cookie.
 1. Serwis używa plików cookie. Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki, które pozwalają Administratorowi m.in. porównać wejścia na stronę nowych i dotychczasowych Użytkowników, zrozumieć, jak Użytkownicy korzystają z Serwisu i dostarczają dane, które pozwolą usprawnić korzystanie Serwisu w przyszłości. Pliki cookie nie przekazują osobistych informacji o Użytkowniku (takich, jak imię i nazwisko), jednak mogą pozwalać na identyfikację urządzenia użytego do korzystania z Serwisu (stąd tez mogą zawierać dane osobowe w rozumieniu RODO). Jeżeli Użytkownik chce uniknąć zapisywania plików cookie, należy zmienić ustawienia przeglądarki i usunąć wszystkie pliki cookie z historii przeglądanych witryn. W Serwisie widoczna jest również (na dole strony) nakładka dotycząca wykorzystywania przez Serwis plików cookie, która pojawia się przy pierwszym wejściu na stronę internetową Serwisu, z trzema przyciskami: „Ustawienia Cookies”, Akceptuję”, „Rezygnuję”, przy czym:
 1. w razie kliknięcia przycisku „Rezygnuję” na urządzeniu elektronicznym Użytkownika będą zapisywane wyłącznie pliki cookie niezbędna do korzystania z Serwisu we właściwy sposób (tzw. necessary cookies); niezbędne pliki cookie są wymagane, aby możliwe było korzystanie z podstawowych funkcji Serwisu, takich jak zapewnienie bezpiecznego logowania lub dostosowania preferencji dotyczących zgód na przetwarzanie danych osobowych. Takie pliki cookie nie zawierają żadnych danych odnoszących się bezpośrednio do możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (choć zastrzegamy, iż w świetle pewnych możliwych kierunków wykładni RODO w dalszym ciągu mogą być one uznawane za zawierające dane osobowe w rozumieniu RODO);
 1. w razie kliknięcia przycisku „Akceptuję” na urządzeniu elektronicznym Użytkownika będą zapisywane również pliki cookie, które nie są niezbędne do działania Serwisu, ale stanowią pliki cookie: (i) analityczne (służą one do zrozumienia przez Administratora, w jaki sposób Użytkownicy wchodzą w interakcję z Serwisem; te pliki cookie pomagają w dostarczaniu informacji na temat wskaźników, takich jak liczba odwiedzających, współczynnik odrzuceń, źródło ruchu, itp.); (ii) wydajnościowe (służą one do zrozumienia przez Administratora i analizy kluczowych wskaźników wydajności Serwisu, co pomaga zapewnić odwiedzającym lepsze doświadczenie użytkownika); (iii) reklamowe ( służą one do dostarczania Użytkownikom spersonalizowanych reklam na podstawie wcześniej odwiedzonych przez Użytkownika serwisów oraz do analizy skuteczności kampanii reklamowych).
 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych zawartych w plikach cookie, o których mowa w ust. 32 lit a powyżej, jest uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu możliwości działania Serwisu, zaś tych, o których mowa w ust. 32 lit b powyżej, jest zgoda Użytkownika.
 1. W domenie publicznej istnieje wiele źródeł informacji szczegółowo opisujących zasady działania plików cookie (polecamy w tym zakresie: www.wszystkoociasteczkach.pl). W zakresie informacji o ustawieniach przeglądarek internetowych dotyczących plików cookie należy zapoznać się z informacjami udostępnianymi po wybraniu w przeglądarce opcji „Pomoc” (lub podobnej opcji) lub na stronie internetowej podmiotu będącego właścicielem praw do danej przeglądarki.
 1. Pozostałe postanowienia dotyczące korzystania z Serwisu.
 1. Wszystkie elementy graficzne, struktura i generalnie treść Serwisu stanowią przedmiot praw własności intelektualnej przysługujących Administratorowi (Urgo sp. z o.o.). Wszelkie znaki towarowe i inne oznaczenia przedsiębiorstwa lub produktów prezentowane w Serwisie przysługują Administratorowi lub podmiotom, które upoważniły Administratora do ich wykorzystywania. Powyższe treści i przedmioty praw własności intelektualnej nie mogą być bez wyraźnej zgody Administratora wykorzystywane (w szczególności komercyjnie) przez jakiekolwiek inne podmioty.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Informacji. Wszelkie zmiany będą dokonywane zgodnie z przepisami prawa, a zmieniona treść Informacji dostępna będzie w Serwisie.